Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
29 752 22 70

Adres e-mail
starostwo@powiat-przasnysz.pl

Dodatkowa strona www
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-przasnyski

Adres:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym  w Przasnyszu jest Starosta Przasnyski, dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 22 70, 
e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Kontakt  z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 lub adresem  e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w  celu realizacji programu budżetu obywatelskiego na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  oraz innych ustaw  i aktów wykonawczych regulujących wypełnianie zadań przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz Starostwa Powiatowego  w Przasnyszu. 
5. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie  z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.
6. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o „Wyrażenie Zgody” informuję, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
10. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu.  
12. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.