Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://powiat-przasnyski.budzet-obywatelski.org.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona https://powiat-przasnyski.budzet-obywatelski.org została zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami: kontakt@budzet-obywatelski.org.

Strona https://powiat-przasnyski.budzet-obywatelski.org jest stroną informacyjną zawiera zbiór informacji i narzędzi  dedykowanych procesowi Budżetu Obywatelskiego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Wyłączenia:

  • część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych

  Kompatybilność

  Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
  Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

  Wygląd

  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

  Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
  Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

  Skróty klawiaturowe

  Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

  Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Procedura

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.